فال حافظ آنلاین۲۴۴- ارباب امانت گوهر مخزن اسرار همان است که بود   حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود عاشقان زمره ارباب امانت باشند     لاجرم چشم گهر بار همان است که بود از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح   بوی زلف تو همان مونس جان است که …
 • ارباب امانت – گوهر مخزن اسرار همان است که بود – غزل ۲۱۳ – ۲۴۴

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

۳۷- لاف عشــــق به جان خواجه وحق قدیم و عهد درست     که مونس دم صبحم دعای دولت تست سرشک من  که زطوفان نوح دست ببرد       زلوح سینه نیارست نقش مهر نوشست بکن معامله ای وین دل شکسته بخر   که با شکستگی ارزد به صد هزار درست ملامتم به خرابی …
 • لاف عشــــق – به جان خواجه وحق قدیم و عهد درست – غزل ۲۸

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

 ۴۹۰ – خاک در یار الحمدلله علی معدله السلطان       احمد شیخ اویس حسن ایلخانی خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد   آنکه می زیبد اگر جان جهانش خوانی دیده نادیده به اقبال توایمان آورد       مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی ماه اگر بی تو بر آید به …
 • خاک در یار – احمد الله علی معدله السلطان – غزل ۴۷۲ – ۴۹۰

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

۲۶- چراغ مصطفوی اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبیست       زبان خموش ولیکن دهان پراز عربیست پری نهفته رخ و دیو درکرشمه حسن   بسوخت عقل زحیرت که این چه بلعجبیست سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی سببیست درین چمن گل بی …
 • چراغ مصطفوی – اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبیست – غزل ۶۴

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

۱۴۰- درمیکده بود آیا که درمیکده ها بگشایند     گره از کار فرو بسته  ما بگشایند اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند   دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند به صفای دل رندان که صبوحی زدگان     بس دربسته به مفتاح دعا بگشایند نامه تعزیت دختر رز بنویسید   …
 • درمیکده – بود آیا که در میکده‌ها بگشایند – غزل ۲۰۲ – ۱۴۰

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

۵۴۵- ظلمات است سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی     گفت با زآی که دیرنه این درگاهی همچو جم جرعه ما کش که زسر دو جهان       پر تو جام جهان بنی دهدت آگاهی بر در میکده رندان قلندر باشند           که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی خشت …
 • ظلمات است – سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی – غزل ۴۸۸ – ۵۴۵

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

۳۹۷ – دام وصل روزگاری شدکه درمیخانه خدمت می کنم       در لاس فقر کار اهل دولت می کنم تاکی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام   در کمینیم و انتظار وقت فرصت می کنم واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن     درحضورش نیز می گویم نه غیبت می …
 • دام وصل – روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم – غزل ۳۵۲ – ۳۹۷

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

۳۶۳- درو قمر این چه شوریست که در دور قمر می بینم     همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم دختران را همه جنگست و جدل       پسران را همه بدخواه پدر می بینم ابلهان را همه شربت زگلابست و شکر   قوت دانا همه ازخون جگر می …
 • درو قمر – این چه شوریست که در دور قمر می بینم – غزل — ۳۶۳

 • منبع :

  فال حافظ


فال حافظ آنلاین

۲۹- دست دعا برآرم ای غایب از نظر به خدا می سپارمت       جانم بسوختی و زجان دوستدارمت تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک     باورمکن که دست زدامن بدارمت محراب آبرویت بنما تا سحر گهی     دست دعا بر آرم و درگردن آرمت گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی …
 • دست دعا برآرم – ای غایب از نظر به خدا می سپارمت – غزل ۹۱

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۶۳- خلوتیان ملکوت دل ودینم شدو دلبر به ملامت برخاست     گفت با مامنشین کز تو سلامت برخاست که شنیدی که درین بزم دمی خوش بنشست   که نه درآخر صحبت به ندامت برخاست شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد       پیش عشاق توشبهابه غرامت برخاست درچمن باد بهاری …
 • خلوتیان ملکوت – دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست – غزل ۲۱

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۹۸- نسیم زلف خوش آن شبی که در آیی به صد کرشمه و ناز کنی تو ناز به شوخی و من کشم به نیاز چو غنچه سر درونش کجا نهان ماند         ل مرا که نسیم صباست محرم راز امید قد تو می داشتم زبخت بلند           سیم …
 • نسیم زلف – خوش آن شبی که در آیی به صد کرشمه و ناز – غزل — ۲۹۸

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۱۲ – لاله در دست برو زاهد به امیدی که داری     که دارم همچو تو امیدواری بجز ساغر چه دارد لاله در سدت   بیا ساقی بیاور آنچه داری مرا در رسته دیوانگان کش       که مستی خوشترست از هوشیاری بپرهیز از من ای صوفی بپرهیز   که کردم توبه از …
 • لاله در دست – برو زاهد به امیدی که داری – غزل — ۵۱۲

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۴۸۶- جام می نصیب من چو خرابات کرده است الله       درین میانه بگو زاهد ا مرا چه گناه کسی که در ازلش جام می نصیب افتاد   چرا به کنند این گناه ازو د رخواه بگو به صوفی سالوس خرقه پوش دورو   که کرده دست درازی و آستین کوتاه تو …
 • جام می – نصیب من چو خرابات کرده است الله – غزل — ۴۸۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۱۴۶- فتح و بشارت بیا که رایت منصور پادشاه رسید     نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید جمال بخت رزوی طفر نقاب انداخت     کمال عدل به فریاد دادخواه رسید سپهر دورخوش اکنون زند که ماه آمد   جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید زقاطعان طریق این …
 • فتح و بشارت – بیا که رایت منصور پادشاه رسید – غزل ۲۴۲ – ۱۴۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۰۸ – مهجوری عشقاق ای که مهجوری عشاق روا می داری           بندگان را زبر خویش جدا می داری تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب         به امیدی که درین ره به خدا می داری دل ربودی و بحل کردمت ای جان لیکن   به ازین دار …
 • مهجوری عشقاق – ای که مهجوری عشاق روا می‌داری – غزل ۴۴۹ – ۵۰۸

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۰۵- یار باز آید زهی خجسته زمان یکه یار باز آید         به کام غمزدگان غمنگسار بار آید به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم   بدان امید که آن شهسوار باز آید در انتظار خد نگش همی پرد دل صید   خیال آن که به رسم شکار باز آید مقیم بر …
 • یار باز آید – زهی خجسته زمانی که یار بازآید – غزل ۲۳۵ – ۲۰۵

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۰۰- پیش تو روشنی طلعت تو ماه ندارد           پیش تو گل رونق گیاه ندارد گوشه ابروی توست منزل جانم         خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری   جانب هیچ آشنا نگاه ندارد رطل گرانم ده ای مرید خرابات …
 • پیش تو – روشنی طلعت تو ماه ندارد – غزل ۱۲۷ – ۲۰۰

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۷۹ –چراغ خلوتیان ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت       کار چراغ خلوتیان باز درگرفت آن شمع سر گرفته دگر چهره برفروخت     وین پیر سالخورده جوانی زسر گرفت آن عشوه داد عشق ه تقوی زره برفت       وآن لطف کرددوست که دشمن حذر گرفت زنهار ازان عبارت شیرین …
 • چراغ خلوتیان – ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت – غزل ۸۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۱۱۰-بیداد لطیفان یارب سببی ساز که یارم به سلامت     باز آید و برهاندم از بند ملامت خاک ره آن یار سفرکرده بیارید       تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت فریاد که از شش جهنم راه ببستند         آن خال و خط و زلف و رخ و عارض …
 • بیداد لطیفان – یا رب سببی ساز که یارم به سلامت – غزل ۸۹ – ۱۱۰

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۳۲۷-  دولتی طالع کنار آب و پای بید وطبع شهر ویاری خوش   معاشر دلبری شیرین و ساقی گلغذاری خوش الا ای دولتی طالع که قد روقت می دانی     گوارا بادت این عشرت کهداری روزگاری خوش هر آن کس  را که برخاطر زعشق دلبری باریست   سپندی گو بر آتش نه کهر دار …
 • دولتی طالع – کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش – غزل ۲۸۸ – ۳۲۷

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۱۵۹-طریق عشق چو دست درسر زلفش زنم به تاب رود   ورآشتی طلبم با سر عتااب رود چو ماه نوره نظارگان بیچاره     زند به گوشه ابرو و درنقاب رود شب شراب خرابم کندبه بیداری     وگر به روز شکایت کنم بهخواب رود طریق عشق پرآشوب و آفتاست ای دل     بیفتد …
 • طریق عشق – چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود – غزل ۲۲۱ – ۱۵۹

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۱۶- خیال نرگس مست زباغ وصل تو باید ریاض رضوان آب   زتاب هجر تودارد شرار دوزخ تاب به حسن عارض و خط تو برده اند پناه     بهشت و کوثر و طوبی لهم و حسن ماب چو چشم من همه شب جویبار باغ بهشت    خیال نرگس مست تو بیند انرد خواب بهار …
 • خیال نرگس مست – زباغ وصل تو باید ریاض رضوان آب – غزل

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۹۲- درس قرآن یوف گمگشته باز آید به کنهان غم مخور     کلبه اخزان شود روز گلستان غم مخور این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن     وی سر شوریده باز آید به سامان غم مخور دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت   دایما یکسان نباشد حال دوران …
 • درس قرآن – یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور – غزل ۲۵۲ – ۲۹۲

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۶۷- واعظ شحه شناس روزگاریست ه سودای بتاندینمناست   غم اینکار نشاط دل غمگین من است دیدن لعل ترا دیدهجان بین باید   وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است یارمن باشکه زیب فل و زینت دهر   از مه روی تو واشک چو پروین من است تامراعشق تو تعلیم سخنگفتن داد   خلق راورد …
 • واعظ شحه شناس – روزگاریست که سودای بتان دین من است – غزل ۵۲

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۸- بلبل خوش الحان رونق عهد شبابست دگر بستان را        می رسد مژده گل و بلبل خوش الحان راای صبا گربه جوانان چمن بازرسی       خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان رااگر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش        خاکروب درمیخانه کنم مژگان راای که برمه کشی از عنبر سارا چوگان        مضطرب حال مگردان من …
 • بلبل خوش الحان – رونق عهد شباب است دگر بستان را – غزل ۹

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۱۸۶- دوستان دوستان دختر رز توبه زمستوری کرد         شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد آمد از پرده به مجلی عرقش پاک کنید       تا بگوید به حریفان که چرا دوری کرد جای آن است که در عقد وصالش گیرند   دختری مست چنین کاین همه مستوری کرد …
 • دوستان – دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد – غزل ۱۴۲ – ۱۸۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۳۱۱- روی خوب اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش     حریف حجره و گرمابه و گلستان باش شنج زلف پریشان به دست باد مده           مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش گرت هواست که با خضر همنشین باشی   نهان زچشم سکندر چو آب حیوان باش زبور عشق نوازی …
 • روی خوب – اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش – غزل ۲۷۳ – ۳۱۱

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۵۰- وقتی خوش است شهریست پر ظریفان وز هر طرفنگاری   یاران صلای عشق است گر می کنید کاری چشم جهان نبیند زین تازه تر جوانی   دردست کس نیفتد زین خوبتر نگاری جسمی که دیده باشد کز روحش آفریدند       زین خاکیان مبادا بر دامنش غباری چون من شکسته ای را از …
 • وقتی خوش است – شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری – غزل ۴۴۴ – ۵۵۰

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۴۰۹ – غم زمانه غم زمانه که هیچمس کران نمی بینم   دواش جز می چون ارغوان نمی بینم به رتک خدمت پیر مغان نخواهم گفت   چرا که مصلحت خود رد آن نمی بینم درین خمار کسم جرعه ای نمی بخشد     ببین که اهل دلی در جهان نمی بینم نشان اهل خدا …
 • غم زمانه – غم زمانه که هیــچش کران نمی بینم – غزل ۳۴۴ – ۴۰۹

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۴۷۵ – تو نازنینی ای از فروغ رویت روشن جراغ دیده         خوشتر زچشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت   گیتی نشان نداده ایزد نیارفریده هر زاهدی کهددیه یاقوت حان فزایش   سجاده ترک کرده پیمانه در کشیده بر چهره بخت نیکت تعویذ چشم شوخش   …
 • تو نازنینی – ای از فروغ رویت روشن جراغ دیده – غزل — ۴۷۵

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۶۰- گل افشان کن می خواه و گل افشان کن ا زدهر چه می جویی    این گفت سحر گه بلبل تو چه می گویی مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را     لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بویی شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن   تاسرو …
 • گل افشان کن – می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی – غزل ۴۹۵ – ۵۶۰

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۱۴۵- حدیث عشق به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود     که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست       به نلاه دف ونی درخروش و ولوله بود مباحثی که درآن مجلس جنون می رفت   ورای مدرسه و قال و …
 • حدیث عشق – به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود – غزل ۲۱۵ – ۱۴۵

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۳۶- جان گداخت گداخت جان که شود کاردل تمان و نشد   بسوختیم درین آرزوی خام و نشد فغان که در طلب گنج نامه مقصود     شدم خراب جهانی زعم تمامو نشد دریغ و دردکه درجست وجوی گنج حضور   بسی شدم به گدایی برکرامو نشد به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم …
 • جان گداخت – گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد – غزل ۱۶۸ – ۲۳۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۱۷۷- دامن دوست دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد       تکیه برعهد تو و باد صبا نتوان کرد آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم   این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست     به فسوسی که کند خصم رها …
 • دامن دوست – دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد – غزل ۱۳۶ -۱۷۷

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۲۶- غیرت روی تو چو سرو اگر بخرامی دمی به گاری         خورد زغیرت روی تو هر گلی خاری زکفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی         زسحر چشم تو هر گوشه ای و بیماری مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خوب   که در …
 • غیرت روی تو – چو سرو اگر بخرامی دمی به گاری – غزل ۴۴۳ – ۵۲۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۰- نسیم وصال خدا چوصورت ابروی دلگشای توبست   گشادکارمن اندر کرشمه های تو بست مرا ومرغ چمن را از دل ببرد آرام       زمانه تاقصب نرگس و قبای توبست زکار ما و دل عنچه بس گره بگشود   نسیم گل چودل اندر پی هواتو بست مرابه بند تو دوران چرخ راضی کرد …
 • نسیم وصال – خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست – غزل ۳۲

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۶۴- اهل وفا هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد     خداش در همه حال از بلا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان     نگاه دار سر رشته تا تگه دارد زدرد دوست نگویم حدیث جز با دوست   که آشنا سخن آشنا نگه دارد سرو زر و دل و جانم …
 • اهل وفا – هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد – غزل ۱۲۲ – ۲۶۴

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۴۸- خیال قیامت حدیث سرو که گوی به  پیش قامت دوست     که سربلندی سرو سهی زقامت اوست خیال قامت سروش نم یکنم زان رو   که سرو گرچه بلندست قامتش خودروست خیال قامت سروش مقیم دیده ماست   ارآنکه سروسهی زا مقام برلب جوست صبا ززلف و خط و خال او حدیثی چند …
 • خیال قیامت – حدیث سرو که گوی به پیش قامت دوست – غزل

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۳۱- کشتی باده بیاور در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی       خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی دل که آیینه شاهیست غباری دراد     از خدا م یطلبم صحبت روشن رایی کرده ام توبه دست صنمی باده فروی   که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی جوی ها …
 • کشتی باده بیاور – در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی – غزل ۴۹۰ – ۵۳۱

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۰۹- جام جهان بین سالها دل طلب جام جم از ما می کرد   آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد گوهری کز صدف و مکان بیرون است       طلب از گشمدگان لب دریا می کرد مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش     کاو به تایید نظر حل معما می …
 • جام جهان بین – سـالها دل طـلب از جام جم از ما می کرد – غزل ۱۴۳ – ۲۰۹

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۱۶- خم ابرو شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد       بنده طلعت او باش که آنی دارد شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی       خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب     که به امید تو خوش …
 • خم ابرو – شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد – غزل ۱۲۵ – ۲۱۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۱۳ – دولت بیدار سحرم دولت بیدار به بالین آمد       گفت بخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام   تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد مژذگانی بده ای خلوتی تافه گشای     که زصحرای ختن آهوی مشکین آمد گریه آبی به رخ سوختگان …
 • دولت بیدار – سحرم دولت بیدار به بالین آمد – غزل ۱۷۶ – ۲۱۳

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۴۶۴ – یار آشنا ای پیک راستان خبر یار ما بگو       احوال گل به بلبل دستان سرا بگو بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان   با این گدا حکایت آن پادشاه بگو ما محرمان خلوت انسیم غم مخور       بایار آشنا سخن آشنا بگو هرکس که گفت خاک ره …
 • یار آشنا – ای پیک راستان خبر یار ما بگو – غزل ۴۱۵ – ۴۶۴

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲-  حدیث مطرب و میاگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا     به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارارابده ساقی می باقی که درجنت نخواهی یافت     کنار آب رکناباد و گلکشت مصلی رافغان کاین لولیان شوخ شیرین ار شهر آشوب    چنان بردند صبر ازدل که ترکان خوان یغما رازعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی …
 • حدیث مطرب و می – اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را – غزل ۳

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۶۹- همای او ج سعادت همای اوج سعادت به دام ما افتد     اگر ترا گذری بر مقام ما افتد حباب وار براندازم از نشاط کلاه     اگر زروی تو عکسی به جام ما افتد شبی که ماه مراد از افق طلوه کند   بود که پرتو نوری به بام ما افد به …
 • همای او ج سعادت – همای اوج سعادت به دام ما افتد – غزل ۱۱۴ – ۲۶۹

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۳۰۷- بی سرو سامان دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس     که چنان  زو شده ام بی سر و سامان که مپرس کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد       که چنانم من ازین کرده پشیمان که مپرس به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست   …
 • بی سرو سامان – دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس – غزل ۲۷۱ – ۳۰۷

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۲۷۶- نظم پریشان یک دو جامم دی سحر گه اتفاق افتاده بود   وز لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب   رجعتی می خواستم لیکن طلاق افتاده بود در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر   عاقیت را با نظر بازی فراق افتاده بود ساقیا جام …
 • نظم پریشان – یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود – غزل ۲۱۲ – ۲۷۶

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

۵۲- کرام الاتبین خم زلف تو دام کفر و دین است     زارستان او یک شمه این است جمالت معجز حسن است لیکن     حدیث غمزه ایت سحر مبین است زچشم شوخ تو جان کی توان برد     که دایم با مان اندر کمین است برآن چشم سیه صدآفرین باد     …
 • کرام الاتبین – خم زلف تو دام کفر و دین است – غزل ۵۵

 • منبع :

  فالگیر


فال حافظ آنلاین

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

پرستو‌ها می‌روند در پرو بمیرند هر چی بخوای هست املاک توقف خرید فروش رهن اجاره معرفی کالا فروشگاهی معماری و شهرسازی ناودون دکتر منصوری درمان بواسیر camdynxx52bv log بیمه آنلاین پوست، مو و زیبایی